ES Investicijos LT

Paskelbė ChiefEditor - Tre, 01/10/2018 - 15:01

šaltinis:  http://www.esinvesticijos.lt

 

Įmones, ketinančias investuoti į darbuo­tojų mokymus ir kvalifikacijos tobulini­mą, paraiškas pagal priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ antrąjį kvietimą teikti kviečiame iki 2018 m. vasario 2 d.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/pratestas-priemones-pameistryste-ir-kvalifikacijos-tobulinimas-darbo-vietoje-02-paraisku-pateikimo-terminas

 

Kvietimas Nr. 9 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę "Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose" Nr. 09.3.3-LMT-712-09

http://www.esinvesticijos.lt/main/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-nr-9-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-poveikle-studentu-gebejimu-ugdymas-dalyvaujant-mokslinese-vasaros-praktikose-nr-09-3-3-lmt-712-09

 

Laikinai stabdomi:

Dėl šiuo metu keičiamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės  Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.3 4 priedo „Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo“ Priemonės kvietimas teikti paraiškas stabdomas.

Paraiškų priėmimas stabdomas iki bus paskelbti pakeisti kvietimo dokumentai.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/stabdomas-priemones-naujos-galimybes-lt-kvietimas

!!! Naujas dokumentas  (priimtas:  2018-01-11)

Dokumento kategorija: Projektų finansavimo sąlygų aprašai

Atsisiųsti PDF (824.66kb)  http://www.esinvesticijos.lt/main/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-3-prioriteto-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-konkurencingumo-skatinimas-priemones-nr-03-2-1-lvpa-k-801-naujos-galimybes-lt-projektu-finansavimo-salygu-aprasas-nr-3

 

Vadovaujantis Ūkio ministerijos 2017-12-27 raštu Nr. (18.7-17-51)-3-5440 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ kvietimo teikimo paraiškas stabdymo“ nuo 2018 m. sausio 2 d. stabdomas paraiškų priėmimas. Priežastis – keičiamas priemonės „Inoconnect“ projektų atrankos kriterijus „Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano įgyvendinimo“.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/stabdomas-priemones-inoconnect-kvietimas-teikti-paraiskas

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija keičia 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus projektų atrankos kriterijus, todėl nuo 2018 m. sausio 2 d. stabdomi kvietimai „Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams“ ir „Inostažuotė“ didelių įmonių darbuotojams“ teikti paraiškas.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/stabdomi-priemones-inostazuote-kvietimai-teikti-paraiskas

 

 

 

 

Lithuanian